Повідомлення про виникнення особливої інформації.

15.03.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Фуршет"
2. Код за ЄДРПОУ 32161511
3. Місцезнаходження 04071, мiсто Київ, вулиця Ярославська, 56-А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 507 17 45 044 507 27 38
5. Електронна поштова адреса Ludmila.Chirik@furshet.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.furshet.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента прийняте Наглядовою Радою ПрАТ «Фуршет» 10.03.2016 року. Вiдповiдно до рiшення, 10.03.2016 року достроково припиненi повноваження Голови Правлiння Лабортас Юлiї Юрiївни на пiдставi її заяви. Лабортас Юлiя Юрiївна не надала згоди на розкриття паспортних даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституцiї України, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi Голови Правлiння становить 1 (один) мiсяць 19 (дев’ятнадцять) днiв.
Рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента прийняте Наглядовою Радою ПрАТ «Фуршет» 10.03.2016 року. Вiдповiдно до рiшення, Головою Правлiння з 11.03.2016 року обрано Чирик Людмилу Стефанiвну на строк 2 (два) роки, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: 23.04.2008р. – 28.02.2014р. директор департаменту бухгалтерського облiку ПрАТ «Фуршет»; 01.03.2014р. - по теперiшнiй час директор департаменту бухгалтерського облiку ТОВ «Рiтейл Тренд». Чирик Л.С. не надала згоди на розкриття паспортних даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституцiї України.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади 
Голова Правлiння                                                                                                                            (підпис)                                                              Чирик Людмила Стефанівна
                                                                                                                                                      М.П. 11.03.2016

Назад