Сообщение о возникновении особой информации эмитента

19.05.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Фуршет"

2. Код за ЄДРПОУ

32161511

3. Місцезнаходження

04071, місто Київ, вулиця Ярославська, 56-А

4. Міжміський код, телефон та факс

044 501 19 22

5. Електронна поштова адреса

Ludmila.Chirik@furshet.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.furshet.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента прийняте Наглядовою Радою ПрАТ «Фуршет» 16.05.2016 року. Вiдповiдно до рiшення, обрано на ту саму посаду члена Правлiння з 17.05.2016 року Куземко Наталiю Валерiївну на строк 2 (два) роки, у зв’язку з закiнченням повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: 01.10.2003р. – 24.05.2012р. - начальник вiддiлу облiку та аудиту ТОВ «Аудиторська фiрма «Дискаунт»; 25.05.2012р. – 28.02.2014р. - заступник фiнансового директора, фiнансовий директор, директор департаменту з управлiння фiнансовими ресурсами ПрАТ «ФУРШЕТ»; 01.03.2014р. по теперiшнiй час - директор департаменту з управлiння фiнансовими ресурсами ТОВ «РIТЕЙЛ ТРЕНД»; 14.05.2014р. по теперiшнiй час - директор департаменту з управлiння фiнансовими ресурсами ПрАТ «ФУРШЕТ», за сумiсництвом. Куземко Н.В. не надала згоди на розкриття паспортних даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституцiї України.

Рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента прийняте Наглядовою Радою ПрАТ «Фуршет» 16.05.2016 року. Вiдповiдно до рiшення, обрано на ту саму посаду члена Правлiння з 17.05.2016 року Пономарьова Олега Юрiйовича на строк 2 (два) роки, у зв’язку з закiнченням повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: 02.02.2005р.- 28.02.2014р. – заступник начальника технiчної дирекцiї, технiчний директор технiчної дирекцiї, директор будiвельного департаменту ПрАТ «ФУРШЕТ»; 01.03.2014р. по теперiшнiй час - директор будiвельного департаменту ТОВ «РIТЕЙЛ ТРЕНД»; 14.05.2014р. по теперiшнiй час - директор будiвельного департаменту ПрАТ «ФУРШЕТ», за сумiсництвом. Пономарьов О.Ю. не надав згоди на розкриття паспортних даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституцiї України.

Рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента прийняте Наглядовою Радою ПрАТ «Фуршет» 16.05.2016 року. Вiдповiдно до рiшення, обрано на ту саму посаду члена Правлiння з 17.05.2016 року Шибаєва Павла Сергiйовича на строк 2 (два) роки, у зв’язку з закiнченням повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: 01.06.2009р.-19.07.2013р. - комерцiйний директор, генеральний директор ТОВ «Бiмаркет»; 01.08.2013р.- 09.01.2014р. – начальник управлiння закупiвель ПрАТ «ФУРШЕТ»; 10.01.2014р. по теперiшнiй час - начальник управлiння закупiвель ТОВ «РIТЕЙЛ ТРЕНД»; 14.05.2014р. по теперiшнiй час - начальник управлiння закупiвель ПрАТ «ФУРШЕТ», за сумiсництвом. Шибаєв П.С. не надав згоди на розкриття паспортних даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституцiї України.

Рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента прийняте Наглядовою Радою ПрАТ «Фуршет» 16.05.2016 року. Вiдповiдно до рiшення, обрано на ту саму посаду члена Правлiння з 17.05.2016 року Савкiну Тетяну Леонiдiвну на строк 2 (два) роки, у зв’язку з закiнченням повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: 15.01.2008р. – 30.11.2009р. – начальник вiддiлу по роботi з кредитно-фiнансовими установами ТОВ «Бiзнес Консалтинг Сiстемз»; 01.12.2009р. – 28.04.2010р. - начальник вiддiлу по роботi з кредитно-фiнансовими установами ТОВ «Акцент Консалт»; 29.04.2010р. – 17.03.2014р. фiнансовий директор фiнансової дирекцiї, комерцiйний директор комерцiйної дирекцiї ПрАТ «ФУРШЕТ»; 18.03.2014р. по теперiшнiй час - комерцiйний директор комерцiйної дирекцiї ТОВ «РIТЕЙЛ ТРЕНД»; 16.05.2014р. – 01.10.2014р. - комерцiйний директор комерцiйної дирекцiї ПрАТ «ФУРШЕТ», за сумiсництвом. Савкiна Т.Л. не надала згоди на розкриття паспортних даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституцiї України.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Голова Правління

 

(підпис)

 

Чирик Людмила Стефанівна

М.П.

17.05.2016

 

Назад