Сообщение о возникновении особой информации эмитента

28.04.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Фуршет"
2. Код за ЄДРПОУ 32161511
3. Місцезнаходження 04071, місто Київ, вулиця Ярославська, 56-А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 501 19 22
5. Електронна поштова адреса Ludmila.Chirik@furshet.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.furshet.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента


II. Текст повідомлення
Рішення про зміну складу посадових осіб емітента прийняте Річними Загальними зборами ПрАТ «Фуршет» 25.04.2016 року. Вiдповiдно до рiшення, обрано на ту саму посаду Голови Наглядової ради Баленка Iгоря Миколайовича на строк 3 (три) роки, у зв’язку з закiнченням повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: 12.10.2006 р. – 27.04.2010 р. Голова Спостережної Ради ЗАТ «Фуршет»; 28.04.2010 р. – по теперiшнiй час Голова Наглядової Ради ПрАТ «Фуршет». Баленко I.М. не надав згоди на розкриття паспортних даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституцiї України.
Рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента прийняте Рiчними Загальними зборами ПрАТ «Фуршет» 25.04.2016 року. Вiдповiдно до рiшення, обрано на ту саму посаду Члена Наглядової ради Битка Iллю Петровича на строк 3 (три) роки, у зв’язку з закiнченням повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: 01.10.2008 р. - 27.04.2010 р. Голова Ради директорiв ЗАТ «Фуршет»; 28.04.2010 р. – 15.12.2014 р. Голова Ради директорiв ПрАТ «Фуршет»; 16.12.2014 р. - по теперiшнiй час Голова Ради директорiв ТОВ «Рiтейл Тренд». Битка I.П. не надав згоди на розкриття паспортних даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституцiї України.
Рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента прийняте Рiчними Загальними зборами ПрАТ «Фуршет» 25.04.2016 року. Вiдповiдно до рiшення, обрано на ту саму посаду Члена Наглядової ради Кулаженко Оксану Володимирiвну на строк 3 (три) роки, у зв’язку з закiнченням повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: 02.06.2010 р. - 14.05.2012 р. фiнансовий директор ДП «Продмережа»; 20.07.2012 р. - по теперiшнiй час Член Наглядової ради ПрАТ «Фуршет». Кулаженко О.В. не надала згоди на розкриття паспортних даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституцiї України.
Рішення про зміну складу посадових осiб емiтента прийняте Річними Загальними зборами ПрАТ «Фуршет» 25.04.2016 року. Відповідно до рішення, обрано на ту саму посаду Члена Наглядової ради Погребняка Владислава Григоровича на строк 3 (три) роки, у зв’язку з закінченням повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: 24.07.2000 р. – 07.12.2003 р. директор ТОВ «Продмережа»; 08.12.2003 р. - 15.02.2013 р. директор ДП «Продмережа»; 23.04.2013 р. - по теперішній час Член Наглядової ради ПрАТ «Фуршет». Погребняк В.Г. не надав згоди на розкриття паспортних даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституції України.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади 
Голова Правління (підпис) Чирик Людмила Стефанівна
М.П.                                26.04.2016

Назад